Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego, który działa pod adresem http://www.rtvpixelagd.pl/. 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma RTVpixelAGD.pl Maciej Sitek z siedzibą w Glinie, ul. Otwocka 4, 05-430 Glina, o numerze NIP: 532-171-69-92, o numerze REGON: 141397867 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę RTVpixelAGD.pl Maciej Sitek, zwaną dalej Usługodawcą, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz.1024). Firma RTVpixelAGD.pl przestrzega również warunków Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną .(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 , z późn. zm.). .

Zbieranie danych

1. Dane Klienta są zbierane w celu realizacji złożonego przez niego Zamówienia. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, ponieważ Usługodawca nie będzie miał możliwości skontaktowania się z klientem i przyjęcia zamówienia, co uniemożliwi ustalenie szczegółów realizacji zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.

2. Dane Klienta są zbierane w celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, ale brak podania wskazanych danych uniemożliwi założenie Konta.

3. W celu realizacji Zamówienia od Klienta są zbierane następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres email
 • telefon kontaktowy
 • adres dostawy towaru
 • a w przypadku przedsiębiorstw nazwę przedsiębiorcy i numer NIP.

4. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym są zbierane następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.

5. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia i rejestracji Konta Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę w celu:

 • sprzedaży Klientom towarów i świadczenia usług, w tym dostawy towarów
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta
 • obsługi ewentualnej reklamacji
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz
 • dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów
 • marketingu działalności Usługodawcy i podmiotów z nim współpracujących (po wyrażeniu zgody przez Klienta)

h) przekazywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania na wskazany adres e-mail zamówionego biuletynu informacyjnego – newslettera (po wyrażeniu zgody przez Klienta)

6. Dane dotyczące Klienta są również zbierane automatycznie w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. Gromadzenie danych może odbywać się przez loga systemowe Sklepu Internetowego, pliki Cookies lub system Web Beacon.

7. Usługodawca informuje, że w momencie, gdy Klient połączy się ze Sklepem Internetowym w logach systemowych wyświetla się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przetwarza dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a ponadto czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Wymienione dane są przetwarzane w celach technicznych.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, które zostały wymienione w Polityce Prywatności podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi: hostingu, administracji, utrzymywania i zarządzania Sklepem Internetowym. Powierzenie przetwarzania danych odbywa się na podstawie umowy zawartej na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, które zostały wymienione w Polityce Prywatności podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio dla Klienta usługi dotyczące realizacji zamówienia, reklamacji i korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym. Przekazanie danych Klientów dotyczy takich podmiotów jak: kurierzy, pośrednicy kredytowi, pożyczkodawcy, instytucje finansowe. Powierzenie przetwarzania danych odbywa się na podstawie umowy zawartej na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. W każdej chwili i bez ograniczeń może je poprawiać i uzupełniać. Ma również prawo zażądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@rtvpixelagd.pl, zadzwonić pod numer telefonu: 22 349-98-97 lub skorzystać z funkcji „Moje konto” dostępnej w Sklepie Internetowym.
 2. Jeżeli Klient wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, przysługuje mu prawo jej cofnięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@rtvpixelagd.pl, zadzwonić pod numer telefonu: 22 349-98-97 lub wysłać pisemną informację na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymanie informacji handlowej.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), może to zrobić jedynie za ich zgodą pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych osób, których dane zostały zamieszczone .

Zabezpieczanie danych

 1. Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z usług Sklepu Internetowego. Wszystkie zdarzenia, które wpływają na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@rtvpixelagd.pl Dotyczy to podejrzenia przekazywania plików zawierających wirusy i innych plików, które mają charakter destrukcyjny.
 2. Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło do swojego Konta w Sklepie Internetowym przed ujawnieniem osobom trzecim. Ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko dotyczące ujawnienia Hasła osobom trzecim i umożliwienie im korzystania z Konta w jakikolwiek inny sposób.
 3. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana bezpiecznym protokołem transmisji SSL. Protokół SSL pozwala na kodowanie danych przed ich wysłaniem z przeglądarki internetowej Klienta. Gdy dane znajdą się na serwerze obsługującym Sklep Internetowy, zostają zdekodowane. Informacja wysyłana w odwrotnym kierunku czyli z serwera Sklepu Internetowego do Klienta również jest najpierw kodowana, a następnie dekodowana.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies to dane informatyczne przede wszystkim w postaci plików niewielkich rozmiarów, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu, które Klient używa do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies umożliwiają: a) obsługę sesji Klienta po zalogowaniu, dzięki czemu może swobodnie poruszać się pomiędzy podstronami Sklepu Internetowego bez konieczności ponownego logowania b) poznawanie preferencji Klientów c) podnoszenie jakości Usług przez dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów d) tworzenie statystyk oglądalności
 3. Pliki cookies nie wywołują żadnych zmian w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, którym posługuje się Klient.
 4. Stosowane są dwa rodzaje plików: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne zostają skasowane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Pliki stałe są zapisywane na urządzeniu Klienta przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 5. Klient nie musi wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies mogą zostać prze niego zablokowane, co powoduje, że pliki nie są przechowywane w urządzeniu, z którego Klient korzysta.
 6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien zastosować blokadę za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Usunięcie plików cookies, ich ograniczenie lub zablokowanie może utrudniać lub zupełnie zablokować korzystanie z niektórych funkcji Sklepu Internetowego.
 8. Pliki Web Beacon to pliki o podobnej funkcjonalności, co pliki cookies. Pozwalają na monitorowanie aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Umożliwiają pozyskanie takich informacji jak adres IP komputera, na którym została otwarta strona Sklepu Internetowego, a także numeru URL strony, typu przeglądarki lub czasu ładowania strony.
 9. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie Web Beacon, powinien włączyć blokadę plików cookies.